thailandwakeup@hotmail.com
099-249-9331

ภาพวาด

ร่วมส่งภาพวาดที่สื่อในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน”

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

ภาพยนตร์สั้น

ร่วมประกวดภาพยนตร์ในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน”

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

พูดสุนทรพจน์

ร่วมประกวดพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน”

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ข่าวสาร
ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินได้นำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมานั้น กรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึก ด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทย ให้เข้ามา มีส่วนร่วมในการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหา กษัตริย์ โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบันโดยปฎิบัติ ในหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรณรงค์สร้างสรรค์เครือข่ายป้องกันการละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์ในสถาบันการศึกษาและควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ การจัดประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการแบ่งบันความสุข โดยให้ดาราศิลปินร่วมเขียนข้อความบนโต๊ะเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และแบ่งปันความสุขให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลชนบท และส่งไปให้เด็กนักเรียนเหล่านั้น เป็นต้น

สำหรับการดำเนินโครงการในปีนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการปณิธานความ ดีปีมหา มงคลของรัฐบาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประสกนิกรชาวไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึง ความจงรักภัคดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นของขวัญแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีราชและบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วยการตั้งปณิธานความดีทำตามปฏิธานที่เริ่มจากตนเองและขยายไปสู่สังคมและประเทศชาติต่อไปกอง ทัพบกได้มีการประชาสัมพันธ์และ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเป็นเครือข่ายและปลุกจิตสำนึก ใน เรื่องของความรักความสามัคคี ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย เลิกขัดแย้งกันยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติให้ ความ ร่วมมือกับภาคส่วนราช การเพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศให้เป็น ประชาธิปไตยที่ถูกต้องและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง และสร้างสรรค์จรรโลงให้สถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ของเรานั้นได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป